Cookies..
Door Scholieren.com te bezoeken ga je akkoord met het gebruik van cookies. Klik hier voor meer info.

Globalisering

Geschiedenis

Praktische opdracht

Globalisering

5.8 / 10
4e klas vwo
  • anoniem
  • Nederlands
  • 1841 woorden
  • 29381 keer
    152 deze maand
  • 25 januari 2002
1 Inleiding

In dit werkstuk gaan wij (Koen, Rens en Frank) het over globalisering hebben. Het is een zeer breed onderwerp want het speelt zich op velen manieren af, zo heb je culturele globalisering, economische globalisering, militaire globalisering en politieke globalisering. Onze hoofdvraag is “Is globalisering goed voor de wereld?”, deze hoofdvraag zullen wij verderop in dit werkstuk beantwoorden. Naast de hoofdvraag hebben wij ook vier deelvragen opgesteld, deze zijn “Wat zijn de voordelen van globalisering?”, Wie hebben er voordeel bij globalisering?”, “Wat zijn de nadelen van globalisering?” en “Wie hebben er nadeel bij globalisering?”. Met deze vier deelvragen proberen wij een zo volledig mogelijk antwoord te geven op de hoofdvraag.

2 Globalisatie in het algemeen

Het woord globalisering betekend hetzelfde als mondialisatie. Het woord globalisering wordt gebruikt om aan te geven dat volken, staten en individuen steeds meer opgaan in grotere mondiale verbanden.
De afschaffing van douanetarieven, wat de handel vergemakkelijkt, de prijzen van de producten verlaagt en de omzet vergroot, is een voorbeeld van globalisering. Bij globalisering heeft het individu niets te zeggen. Bij globalisering gaan landen zich verenigen, ze gaan machtsblokken vormen.
Globalisering speelt zich op velen manieren af, zo heb je culturele globalisering, economische globalisering, militaire globalisering en politieke globalisering. Het proces van intergratie doet zich ook voor binnen verschillende economische sferen, namelijk:
· De monetaire sfeer: Op monetair gebied is de integratie van de wereldeconomie het verst gevorderd. Het financieel kapitaal flitst de hele wereld rond, op zoek naar de meest rendabele aanwending.
· De handelssfeer: Ook in de sfeer van handel is de mondiale integratie ver gevorderd. Lokale en regionale, zelfs nationale economieën worden meer en meer bepaald door ontwikkelingen op de wereldmarkt. Verreweg het grootste deel van de handel concentreert zich tussen en binnen de drie economisch meest ontwikkelde gebieden van de wereld, tevens hoofdgroepen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.
· De productie: Ook binnen de productie is sprake van verregaande integratie. Bij productieprocessen wordt gebruik gemaakt van natuurwaarden en van menselijke energie afkomstig uit heel de wereld.
· De consumptie: Wereldwijd staan mensen onder invloed van een aanbodeconomie waar een sterke stimulans tot consumptie van uitgaat. Het aanbod volgt niet de vraag, maar de vraag het aanbod. De sterk stijgende consumptie van luxegoederen in landen van het Noorden en het Zuiden vormt in toenemende mate een sta-in-de-weg waar het gaat om de bevrediging van basisbehoeften van de meerderheid van de wereldbevolking, die in de zuidelijke landen leeft. Concreet betekent dit dat een groeiende groep van de armen wel toegang heeft tot kleurentelevisies en stereo-installaties, maar niet tot onderwijs, gezondheidszorg en veilig drinkwater.
· De arbeidsmarkt: De wereld ontwikkelt zich ook als één arbeidsmarkt, waarbij iedereen die niet over kapitaal beschikt als loontrekkende beschikbaar dient te zijn voor werk in de financiële sector, de productie, de handel en de distributie van goederen en diensten

3 De opdrachten


In deze paragraaf gaan wij de opgegeven opdrachten beantwoorden. De antwoorden volgen hieronder:

Opdracht 1:
a.
1907 Europa – Algemeen: Triple Entente
1917 Nederland – Europa: Revolutie in Rusland.
1919 Nederland – Duitsland – Algemeen: De volkenbond wordt opgericht
1921 Algemeen: De volkenbond richt een internationale handelskamer op.
1923 Europa – Midden-Oosten: De eerste telefoonverbinding over de Atlantische Oceaan komt tot stand
1927 Nederland – Algemeen: Dawes-plan wordt in de VS aangenomen
1933 Duitsland – Algemeen: Economische wereldconferentie in Londen.
1945 Europa – Azie: De Verenigde Naties worden opgericht
1947 Europa – Azie - Algemeen: De regering van de VS kondigt het Marshall-Plan aan
1949 Europa – Azie: - Oprichten van de raad van Europa.
- Oprichting van de NAVO
1955 Europa: Warschau Pact
1957 Nederland – Europa – Algemeen: De EEG wordt opgericht
1973 Europa: GB, Ierland en Denemarken treden toe tot de EEG.
1975 Europa – Algemeen: Italie wordt opgenomen in G-5: G-6
1985 Europa: Micheal Gorbatsjov wordt Sovjet leider.
1990 Nederland – Europa – Algemeen: DDR wordt opgeheven
1992 Nederland – Europa – Algemeen: Besluit invoering EMU en munt ecu (Euro)
1994 Nederland – Europa – Zuid-Afrika: Finland, Zweden, Noorwegen en
Oostenrijk treden toe tot de EU.

b.
1905 Nederland – Azië: Japan verslaat Russische vloot.
1930 Nederland – Europa – Algemeen: VS verhogen invoerrechten en beperken import.
1933 Duitsland – Algemeen: Hitler benoemt tot Rijkskanselier.
1939 Duitsland: - Hitler-Stalin-Pact
- Duitse troepen vallen Polen binnen
- Engeland en Frankrijk verklaren oorlog aan Duitsland
- Oost polen bezet
1941 Europa – Azië: Japan vernietigt groot deel Amerikaanse vloot bij Pearl Harbor.
1956 Europa – Algemeen: Su onderdrukt Hongaarse opstand.
1959 Algemeen: Cubaanse revolutie slaagt, VS boycott Cuba
1961 Europa – Algemeen: DDR bouwt Berlijnse muur
1989 Europa: De SU valt uiteen.


Opdracht 2:
Article I. Wij zijn het eens met deze bewering. We zijn het met deze bewering eens, omdat uit de door ons bekeken bronnen blijkt dat: Landen steeds minder alleen opereren, er bonden/verenigen, zoals de VN en de EG, zijn opgericht. Ook is handelen steeds makkelijker geworden. Evenals de communicatie en ten slotte is de afstand tussen landen kleiner geworden.

Opdracht 3:
De volgende mensen waren betrokken bij de besluitsvorming van het Marshallplan:
Harry Truman: Was de toenmalige president van de Verenigde Staten.
Generaal Marschall: Heeft het Marshallplan ontworpen.
Het Congress: Hebben besloten of het Marschallplan door ging of niet.

Marshallplan
In de loop van 1946 werd steeds duidelijker dat Europa in het teken kwam te staan van de tegenstellingen tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Churchill sprak in een
beroemd geworden rede, van een ijzeren gordijn dat midden door Europa werd neergelaten. Aan de ene kant stond het democratische West-Europa, gesteund door
Amerika, aan de andere kant het communistische Oost-Europa, onder invloed van de Sovjet-Unie. In maart 1947 formuleerde de president Truman: elk land dat zich bedreigd voelde in zijn veiligheid kon op steun van Amerika rekenen. Enkele maanden later maakten de Amerikanen een groot herstelprogramma voor Europa bekend:het
Marshallplan. Alle Europese landen - dus ook de Oost-Europese - konden een beroep doen op financiële steun. De Sovjets wezen deze steun echter af en verboden de Oost-Europese landen de Marshall-hulp te accepteren. Daarom werden alleen West-Europese landen en de westelijke bezettingszones van Duitsland betrokken in het grootscheepse hulpprogramma. De scheiding in Europa - die dus ook dwars door Duitsland liep – werd hierdoor steeds duidelijker, de Koude Oorlog was begonnen.

Opdracht 4:
Bron 1: Harry Truman was geheel ooggetuige bij de besluitvorming van het Marschallplan. De bedoeling van de bron is om zo objectief mogelijk over het gebeurde te vertellen. De juistheid van de bron wordt veel beďnvloed door de functie.

Bron 2: Een van de medewerkers van generaal Marschall was gedeeltelijk ooggetuige. Deze mederwerker had een subjectieve bedoeling, namelijk de mensen overtuigen dat de communistische dreiging niet de rede was waarom voor de besluitvorming van het Marschallplan. De juistheid van de informatie wordt beďnvloed door de ideologie.

Bron 3: Generaal Marschall was geheel ooggetuige, want hij ontwierp het Marschallplan. De bedoeling van de bron is om zo objectief mogelijk over het gebeuren te vertellen. De juistheid van de informatie wordt beďnvloed door de ideologie en de functie van Generaal Marschall.

Bron 4: Het Congress was gedeeltelijk ooggetuige. Deze bron is objectief, maar er zitten subjectieve elementen in, namelijk dat het Congress werd beďnvloed door de communistische dreiging. De juistheid van de informatie wordt beďnvloed door de nationaliteit.

Opdracht 6:
Bij het Congres ontbreken grotendeels de motieven. Ze geven alleen aan dat ze het plan niet goed keuren, zodat Truman de verkiezingen verliest. Maar toen de communisten de macht grepen in Tsjecho-Slowakije keurde het Congres het plan wel goed, maar een rede daarvoor geven ze niet, daar zou dus aanvulling vereist zijn.

Opdracht 5:
Van Bron 1 worden de motieven van Harry Truman gegeven.
Van Bron 2 worden de motieven van een medewerker van Genereaal Marschall gegeven.
Van Bron 3 worden de motieven van Generaal Marschall gegeven.
Van Bron 4 worden de motieven van Het Congres gegeven.

Opdracht 7:
Bronnen van de communisten en de Europeanen.

4 Wat zijn de voordelen van globalisering?

Globalisering heeft zo zijn voor- en nadelen. In deze paragraaf gaan we het hebben over de voordelen die globalisering heeft. Hieronder staan de voordelen netjes op een rijtje.
· Globalisering zorgt voor meer banen. Vooral in de ontwikkelingslanden is dit het geval, door de open grenzen van die landen en de goedkope arbeiders gaan veel bedrijven in ontwikkelingslanden zitten.
· Globalisering zorgt voor nieuwe afzetmarkten voor producten. Door open grenzen is er voor de bestaande producenten een groter afzetgebied.
· Globalisering zorgt, vooral in de ontwikkelingslanden, voor een overdracht van technologie en kennis. Doordat mensen, vooral uit de ontwikkelingslanden, in een nieuwe fabriek gaan werken kunnen ze nieuwe kennis op doen over het (de) product(en) die er word(en) geproduceerd. Ook komt er door de nieuwe fabrieken nieuwe technologie in de fabriek om het (de) product(en) te produceren.
· Globalisering zorgt voor goedkopere producten (niet bij alle producten). Want door de globalisering kunnen bedrijven zich in landen vestigen waar de lonen erg laag zijn en daardoor de productiekosten ook.
· De oprichting van de Volkenbond is een gevolg van de globalisering. De volkenbond heeft een groot aantal humanitaire en economische activiteiten ondernomen.
· De oprichting van de VN is een gevolg van de globalisering. De VN hebben al vele goede dingen voor de mensheid gedaan. Zo zijn UNICEF (Kinderfonds), ILO (Internationale Arbeidsorganisatie), FAO (Voedsel- en Landbouworganisatie), WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) , IBRD ( Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling) en GATT (Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel) organen van de VN.


5 Wat zijn de nadelen van globalisering?

· Globalisering heeft zo zijn voor- en nadelen. In deze paragraaf gaan wij het hebben over de nadelen van globalisatie. Hieronder staan de nadelen netjes op een rijtje.
· Door de globalisering gaan veel bedrijven hun producten in buitenland produceren. Dat heeft echter wel vele nadelen op de bevolking en het milieu, namelijk: - De arbeiders krijgen lage lonen.
- De arbeiders werken in slechte arbeidsomstandigheden.
- Er komt kinderarbeid door voor.
- Er is ondermijning van lokale tradities.
- Er wordt geen rekening met milieunormen gehouden.
· Door de globalisering verdwijnen de lokale culturen steeds meer en ontstaat er een multiculturele samenleving.
· Omdat er geen rem zit op de economische globalisering, worden grondstoffen in hoog tempo verbruikt. (zie artikel 1)
· Omdat er geen rem zit op de economische globalisering, sterven er soorten uit. (zie artikel 1)

6 De conclusie

De hoofdvraag die wij voor dit werkstuk hadden gemaakt is “Is globalisering goed voor de wereld?”, in deze paragraaf gaan wij (proberen) deze vraag beantwoorden.
Uit de door ons gevonden informatie en de informatie uit het boek blijkt dat globalisering op vele gebieden goed, maar ook slecht is voor de wereld. Voor de 3e wereld is globalisering goed, er kwamen meer banen en voor een overdracht van technologie en kennis (zie paragraaf 4). Maar tegelijkertijd, in de 3e wereld, worden de arbeiders zeer slecht betaald, zijn de arbeidsomstandigheden erg slecht, is er ondermijning van de lokale culturen en wordt er weinig rekening gehouden met het milieu (zie paragraaf 5). Het is dus erg moeilijk om te zeggen of de globalisering goed was, want achter het ene voordeel zit vaak ook een nadeel, en zijn er dus vele mensen beter op geworden maar ook veel mensen slechter. Toch zijn wij tot de conclusie gekomen dat globalisering goed is voor de wereld. Want als wij kijken naar de bronnen (vooral uit het boek) zien wij dat er vele groten voordelen aan globalisatie zitten. Bij nadelen behoren vooral tot oorlogen. Bij de voordelen oprichtingen van bonden (volkerenbond, NAVO en VN) deze bonden hebben velen goede dingen gedaan voor de hele wereld, bijvoorbeeld het uitvoeren van humanitaire acties en het voorkomen van oorlogen. Oftewel als je die voor- en nadelen gaat bekijken, wegen de meeste voordelen iets zwaarder als de nadelen. Daardoor vinden wij dat globalisering goed is voor de wereld.

Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

6379

Welkom!

Goed dat je er bent. Scholieren.com is de plek waar scholieren elkaar helpen. Al onze informatie is gratis en openbaar. Met een profiel kun je méér:

snel zien welke verslagen je hebt bekeken
de verslagen die je liket terugvinden
snel uploaden en reacties achterlaten

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer