Cookies..
Door Scholieren.com te bezoeken ga je akkoord met het gebruik van cookies. Klik hier voor meer info.

Marketingbeleid Voedselbank

M&O

Praktische opdracht

6.8 / 10
5e klas vwo
  • anoniem
  • Nederlands
  • 4376 woorden
  • 2101 keer
    9 deze maand
  • 24 augustus 2010

Voor originele versie, download bovenstaande bijlage met kleuren en plaatje.


Inhoudsopgave
Voorwoord
De voedselbank
Hoofd- /deelvragen
Plan van aanpak
Motivatie
Marktonderzoek?
Marketingbeleid
Conclusie (antwoord vragen)
Bronvermelding
Logboek

Voorwoord
Wij wilden een praktische opdracht maken over een niet commercieel bedrijf.
Het leek ons leuk om een totaal andere opdracht te maken dan de opdracht die we moesten doen over Yakult. Dit is een commerciële organisatie, dus wilden wij één bedrijf kiezen dat niet commercieel is.
We hebben hier lang over nagedacht. We zaten te denken aan het Leger Des Heils. Maar omdat we niet wisten of dit wel interessant genoeg was voor een heel werkstuk, wilden we iets anders dat toch non-profit was, en na een tijdje kwamen wij op het idee om als onderwerp van onze opdracht de Voedselbank te nemen.
Het lijkt ons voor ons en de lezer van onze opdracht wat interessanter als we ook echt zelf bij de voedselbank te gaan kijken, rond te vragen, en mensen te interviewen. We hopen dat dit mogelijk is en de Voedselbank evt. mee wilt werken. Misschien is het handig om eerst wat informatie over de Voedselbank te geven.

De voedselbank…
In een rijk land als Nederland lijkt het bijna vanzelfsprekend dat ieder huishouden zichzelf kan voorzien van levensbehoeften. Echter dit is niet het geval. Steeds meer mensen leven op of onder de armoedegrens.

Het is eigenlijk natuurlijk al vreselijk dat zoiets überhaupt moet bestaan in een rijk land zoals Nederland. Toch is het nodig en daarom is het goed dat de Voedselbank er is. De Voedselbank in Nederland heet volledig: Stichting Voedselbanken Nederland.

‘Fighting food waste and getting food
to the people who need it’

Dat is het motto van de federatie van de voedselbanken in Europa. De voedselbank is een niet-commerciële organisatie. De voedselbank streeft niet naar winst maar verleend diensten aan particuliere huishoudens die onvoldoende geld overhouden om in zich in hun levensonderhoud te voorzien. De voedselbank zamelt kwalitief goede producten in en deelt die vervolgens uit aan de huishoudens die deze steun nodig hebben.

In zes jaar tijd is de Stichting Voedselbanken Nederland een landelijk netwerk geworden met rond de 110 Voedselbanken die elk nog een een aantal uitdeelposten verzorgen.
Er worden op dit moment (rond december 2008/januari 2009) gesprekken gevoerd met een aantal potentiele regionale Voedselbanken om te komen tot een nóg betere regionale indeling en landelijke coördinatie. De Voedselbank streeft naar een aantal van circa acht regionale Voedselbanken.

De voedselbank verwerft voedselpakketten. Deze pakketten worden samengesteld uit donaties en giften.
De voedselbanken verkrijgen hun producten onder andere door:

-    boeren, (verwerkings) fabrieken, groothandelaren, importeurs, winkels etc.
-    nationale en Europese publieke instellingen
-    burger organisaties die lokale, vrijwillige voedsel collectes organiseren.

Maar de voedselbanken ontvangen geen structurele subsidiestromen. Ze zijn dus volledig afhankelijk van de giften Met name de exploitatiekosten worden betaald uit deze giften. Voor transportmiddelen, vries/koel ruimte e.d. worden er fondsen aangemaakt.


De Voedselbank wordt onder andere gesponsord door RTL4, Shell, Heinz, en dergelijke andere bedrijven.

De voedselbank is niet voor ieder huishouden dat het krap heeft bedoeld. Om gebruik te mogen maken van deze dienst zijn een aantal criteria opgesteld. Bovendien kan een huishouden alleen worden opgegeven via een hulpverlenende organisatie zoals bijvoorbeeld maatschappelijk werk, thuiszorg of riagg.

De aanmeldende organisatie beoordeelt of iemand binnen deze criteria valt. Er zal regelmatig een evaluatie plaatsvinden om te zien of voortzetting nog nodig of noodzakelijk is.

Bij de toekenning van voedselpakketten gaat de Voedselbank uit van het  besteedbaar inkomen dat mensen maandelijks over houden voor voeding, kleding e.d. dus nadat vaste lasten zoals huur, gas/water/licht en verzekeringen betaald zijn.

Wanneer het besteedbaar inkomen per huishouden onder de volgende bedragen komt het huishouden in aanmerking voor een voedselpakket:

Eenpersoonshuishouden:           was  €150,- wordt  € 175,-
Meer volwassenen vanaf 18 jaar:was  € 50,- wordt  €   60,-
Kinderen t/m 12 jaar:                was  € 25,- blijft    €   25,-
Kinderen 13-18 jaar:                 was  € 25,- wordt  €   50,-

De hulp van de voedselbank is tijdsgebonden. Dit onder meer om te voorkomen dat men gaat leunen op de voedselbank. De dienst is bedoeld om een moeilijke periode te overbruggen en vervolgens weer op eigen benen te kunnen staan. Om dit principe te ondersteunen kan hulp worden geboden voor een maximum periode van 3 jaar. Dit is gekoppeld aan de maximale periode van een schuldsanering.
De hulp van de Voedselbank is bedoeld om mensen/gezinnen een steuntje in de rug te geven bij het oplossen van hun financiele problemen en is in principe tijdsgebonden. Hulp kan worden geboden voor een maximum periode van 3 jaar, gekoppeld aan de maximale periode van een schuldsanering.

Via een hulpverlenende organisatie zoals bijvoorbeeld maatschappelijk werk, thuiszorg, riagg enz.,  kan een gezin bij de Voedselbank worden aangemeld door middel van een aanmeldingsformulier, via de email of fax.
De pakketten worden samengesteld en de ontvanger moet het pakket op de
aangegeven datum en plaats komen ophalen. Voor de uitzonderingen is het mogelijk dat de pakketten thuis worden bezorgd.
Om te zorgen dat er geen misbruik van de dienst wordt gemaakt worden er regelmatig evaluaties gehouden om te kijken of de voortzetting van de hulp nodig is.

Hoofdvraag & Deelvragen
Hoofdvraag
Hoe kan de voedselbank blijven functioneren terwijl dit een non-profit stichting is?

Deelvragen
-    Hoe komt de voedselbank aan het eten en geld?
-    Hoe ziet het marketingbeleid van de Voedselbank eruit?
-    Wat vinden de arme & rijke burgers van de werking van de Voedselbank?
-    ( Wat vindt de Voedselbank er zelf van? )

Plan van aanpak
(beschrijving huidige marketingbeleid)

Welk bedrijf en welk product?
De voedselbank
Waarom deze keuze? (motivatie)
We hebben dit gekozen omdat het ons leuk lijkt om iemand die werkzaam is bij de voedselbank te interviewen.
De laatste tijd is er veel op TV over minder bedeelde mensen. Bijvoorbeeld ‘Effe Geen Cent Te Makken’, ‘Gooische meisjes maar dan zonder geld’ en het benefietconcert van John de Mol.
Wanneer wat gaan doen? (data)
Week 5: Plan van aanpak, informatie zoeken over de Voedselbank.
Week 6: Informatie verwerken + contact(en) zoeken met Voedselbank
Week 7: Informatie verwerken + Interview maken en zo mogelijk uitvoeren
Week 8: Interview (uitvoeren en) uitwerken.
Week 9: Afronden en inleveren
Hoe onderzoeken (Hoe antwoorden op de 5 P’s)
interviews, folders, theorie uit boek
Wat is het huidige marketingbeleid van het bedrijf?
Het marketingbeleid van de Voedselbank hebben we nog niet kunnen vinden. We gaan er verder naar zoeken, maar het is geen commercieel bedrijf, dus of ze een marketingbeleid hebben…

In de PO(marketingplan):
-    5 hoofdstukken
-    de 5 p’s zo uitvoerig mogelijk beschrijven
-    een deel opzoeken en een deel zelf bedenken
-    een ander marketingbeleid ontwerpen: goede punten, minder goede punten(hoe verbeteren en waarom)

Motivatie
Voor deze praktische opdracht wilden we graag een niet-commerciële organisatie. Een commerciële organisatie blijft naar verwachting makkelijker bestaan dan een niet-commerciële organisatie. Dit onder andere omdat een niet-commerciële organisatie zijn of haar gelden moet verwerven uit giften en donaties etc. Wij vonden het erg interessant om te weten hoe het mogelijk is dat een stichting blijft bestaan zonder de zekerheid van inkomen. In eerste instantie ging onze keuze uit naar het Leger des Heils. Echter we wisten niet of dit interessant genoeg was. Toen kwamen we op het idee om de voedselbank als onderwerp te nemen. Dit onder meer door de vele publiciteit en aandacht die de laatste tijd wordt besteed aan deze stichting. Een voorbeeld hiervan is ‘Ff geen cent te makken’ met de Frogers. In dit programma was het hoofddoel geld te verzamelen voor de voedselbank. Beiden hebben we dat programma gezien en het was toch een raar idee, dat in een land als Nederland ook mensen zijn die niet genoeg geld hebben.


Marktonderzoek
Steeds meer mensen leven op of onder de armoedegrens. Om te weten hoeveel mensen dit zijn, en waar de hulp van de Voedselbank precies nodig is, is een marktonderzoek van groot belang.
Wat erg belangrijk is voor een organisatie, dienst of product is, is om vooraf een marktonderzoek te hebben gedaan. Dit is belangrijk voor de haalbaarheid, de afzetmarkt en het rendabel uitbaten van een dienst.

"Het aanwenden van subjectieve en objectieve onderzoeksmethoden om informatie te verzamelen en te analyseren vormt de basis om een marketingstrategie te definiëren en te evalueren."

Bij marktonderzoek is er een onderscheid tussen deskresearch en fieldresearch.
Wij doen een fieldresearch. Wij nemen namen enquetes af bij verschillende mensen van verschillende leeftijd over de Voedselbank.

Door te segmenteren ontstaat er voor het gehele bedrijf een focus (wat is nou precies onze doelgroep). Dit is belangrijk om het bedrijf een positie te geven in de markt. Segmentatie is dan ook bepalend voor onder andere:
welke concurrenten je hebt, aan wie je producten gaat verkopen en waar je marketing acties op gericht zullen zijn.

Volgens ons moet er bij de voedselbank wel sprake zijn van marktsegmentatie.
Een markt kan op basis van verschillende uitgangspunten of criteria gesegmenteerd worden.
De diensten van de voedselbank zijn specifiek gericht op de minder bedeelden in Nederland. Dus, ook de voedselbank heeft nagedacht over welk deel van de markt zij wilden gaan bestrijken, voordat ze begonnen. Het zou namelijk natuurlijk niet logisch zijn als ze voedsel weggeven aan rijke mensen.


Hoofddoelstellingen zijn:
Tegengaan van verspilling van levensmiddelen
Tegengaan van armoede
Geen mensen in loondienst, 100% vrijwilligers
Er worden geen levensmiddelen ingekocht/verkocht. Met het verkopen van levensmiddelen wordt bedoeld dat de voedselbank geen vergoeding vraagt aan de mensen voor wie de pakketten bedoeld zijn.


Óns marktonderzoek
Omdat wij heel erg benieuwd zijn of de Voedselbank niet volgens de cijfers, maar volgens het volk een succes is, willen wij zelf met behulp van een deskreseach onderzoeken hoe er over het marketingbeleid van de Voedselbank gedacht wordt, en wat mensen anders zouden doen. We hebben een enquete gemaakt.
Dit omdat het voor ons dan wat interessanter wordt om te bedenken wat wíj aan het beleid (de 5 P’s) zouden veranderen, aangezien de Voedselbank bestaat voor het (minder bedeelde) volk, en niet voor de winst.

Alberto is een klant bij de voedselbank.
‘Ik zou zo graag tegen de minister president zeggen.. Sinds december heb ik een WW aangevraagd, die heb ik niet gekregen. Vervolgens ben ik doorgestuurd naar een WWB bij de bijstand. Die heb ik nog steeds niet gekregen. We zijn nu in april, 4 maanden verder, en nog steeds heb ik geen uitkering. Ik heb zo’n 20 jaar in dit land gewerkt als containermonteur. En tot mijn grote woede moet ik een voedselpakket ophalen omdat ik te weinig geld heb. Het was voor mij een hele grote stap om me aan te melden bij de voedselbank, ik moest mijn trots opzij zetten. Balkenende heeft eerst zijn zakken lopen vullen en daar ben ik nu de dupe van. Dat kan niet. Echt niet.’

Enquête
1.    De meningen over de voedselbank zijn nogal verschillend, hoe denkt u over de voedselbank?

2.    Waarvan betaalt de voedselbank het voedsel?
3.    Hoe denkt u dat de Voedselbank in Nederland zich staande houdt?

4.    Hoe zou u de Voedselbank helpen als u alles in uw bezit had?
5.    Wat zou u veranderen aan het beleid van de Voedselbank?

6.    Wat vindt u van de manier waarop de voedselbank zijn producten verwerft?
7.    Op welke manier zou dit kunnen worden verbeterd?

8.    De tijdsduur waarin een huishouden geholpen wordt, is maximaal 3 jaar. Vindt u dit een correcte tijdsduur?

9.    Vindt u dat de overheid de voedselbank moet ondersteunen?
10.    Denkt u dat door de kredietcrisis de voedselbank meer/minder leden,hulp en aandacht zal krijgen?


Uitwerking enquete- ontbreekt

Marketingbeleid
Ook niet-commerciële organisaties concurreren. De voedselbank probeert met het marketingbeleid de belangstelling voor het doel en de dienst te vergroten. Er zijn veel niet-commerciële organisaties. Het wordt vaak vergeten, maar hierdoor is er ook grote concurrentie tussen deze liefdadigheidsinstellingen!
Omdat zij geheel afhankelijk zijn van gelden die worden verworven uit collectes, donaties, contributies en sponsoring is het ieder jaar weer belangrijk om genoeg geldmiddelen binnen te slepen om hun doelstellingen te realiseren.
Omdat er dan een zo goed mogelijk beleid moet gelden binnen een bedrijf, is het zelfs voor een non-profit stichting van essentieel belang dat er een marketingbeleid geldt! We gaan nu uitwerken (in hoeverre wij daar de informatie voor hebben) hoe het marketingbeleid van de Voedselbank is. Dit kennen wij ook wel als de 5 p’s, namelijk:
-    productbeleid
-    prijsbeleid
-    plaatsbeleid
-    promotiebeleid
-    personeelsbeleid

We werken in elk kopje uit welk beleid er geldt voor het onderveelde vraagstuk van de Voedselbank.

Bij het bereiken van de algemene doelstellingen gelden de volgende uitgangspunten:
a.             (Regionale) Voedselbanken mogen geen commerciële activiteiten ontplooien, kopen zelf in principe geen voedsel in en vragen geen vergoeding aan personen voor wie de levensmiddelen bestemd zijn;
b.            initiatieven om de doelgroep van de (Regionale) Voedselbanken ook op andere terreinen te ondersteunen, zullen niet plaatsvinden onder de naam van de voedselbank;
c.             (Regionale) Voedselbanken zijn vrijwilligersorganisaties die geen salarissen of daarop lijkende vergoedingen aan haar vrijwilligers betalen;
d.            door het bestaan van de (Regionale) Voedselbanken wordt aan armoede en verspilling in Nederland een gezicht geven.

Productbeleid (wat voor product, welke kwaliteit)?
Het product dat de voedselbank levert zijn voedselpakketten. Wat een groot probleem bij de voedselbank is, is dat alles via donaties moet worden verkregen. Dit met het gevolg dat er klachten zijn over de eenzijdigheid van de pakketten. Om dit probleem te verhelpen zou het misschien mogelijk zijn om een wet te maken waarin vastgelegd wordt dat elke winkel, fabriek of groothandel per tijdseenheid een aantal producten moeten afstaan aan de voedselbank. Dit om een tekort aan voedsel te verhelpen en de pakketten veelzijdig te maken.

Wat een erg belangrijk aspect van voedsel is, is kwaliteit. De kwaliteit van het voedsel dat de voedselbank levert is goed. Ze delen namelijk geen voedsel dat over datum is uit.

Een product heeft materiële en immateriële eigenschappen. De materiële eigenschappen van de voedselbank zijn de voedselpakketten, waaronder het gewicht etc.
De immateriële eigenschappen verbinden consumenten aan de producten. Dit zijn bij de voedselbank onder meer de exclusiviteit en de goede naam.
De voedselbank is exclusief omdat er geen vergelijkbare stichting is, die dezelfde doelstellingen heeft.

Het product dat de voedselbank levert zijn voedselpakketten. Bij een product zijn er verschillende kenmerken:
-    De kwaliteit
-    De vormgeving
-    De verpakking
-    De garantie en service

Kwaliteit, verpakking en de garantie en service zijn van belang bij de voedselbank.
Vormgeving is minder belangrijk omdat dit product niet verkocht hoeft te worden en het is voor de klanten bij de voedselbank ook vaak niet fijn om daar te komen. Ze schamen zich.

Kwaliteit is gedeeltelijk subjectief maar zeker ook objectief. De kwaliteit van het voedsel dat de voedselbank levert is goed. Ze delen namelijk geen voedsel dat over datum is uit. Dit wordt ook gecontroleerd door warenonderzoeken.
Toch levert dit soms ook problemen op voor de voedselbanken. Zodra bedrijven voedsel leveren aan de voedselbank dat ‘op datum is’ zijn zij achteraf nog aansprakelijk. Dus zodra men ziek wordt kunnen zij daarvoor aangeklaagd worden.

De verpakking vindt vaak niet plaats bij de voedselbank. De producten worden namelijk al geleverd in de staat hoe ze ook worden gegeven in de pakketten. Als er wel iets wordt verpakt zou dit uit technisch aspect worden gedaan. Het beste is om dit zoveel mogelijk te voorkomen omdat dit geld kost en het is nadelig voor het milieu.

De garantie van het voedsel ligt grotendeels bij de leveranciers (de fabrieken en winkels etc.). Maar er ligt ook een verantwoordelijkheid bij de voedselbank. Daarom is het erg belangrijk dat er goede controles worden gehouden. De service is ook erg belangrijk. Als men zich wilt aanmelden of er zijn klachten en/of vragen dan moet er goed gehandeld worden. Maar doordat alle medewerkers bij de voedselbanken 100% vrijwillig zijn, is het van belang dat men goed in de gaten houdt dat het allemaal goed blijft lopen. Dit zou onder meer mogelijk kunnen worden gemaakt door bijvoorbeeld formulieren ter beschikking te stellen waarop men zijn of haar mening kwijt kan.

Wat een groot probleem bij de voedselbank is, is dat alles via donaties moet worden verkregen. Dit met het gevolg dat er klachten zijn over de eenzijdigheid van de pakketten. Om dit probleem te verhelpen zou het misschien mogelijk zijn om een wet te maken waarin vastgelegd wordt dat elke winkel, fabriek of groothandel per tijdseenheid een aantal producten moeten afstaan aan de voedselbank. Dit om een tekort aan voedsel te verhelpen en de pakketten veelzijdig te maken dan dat ze nu zijn.Prijsbeleid (welke prijs, welke kortingen)?
Aan de diensten, en dus ook de producten, die de voedselbank leveren zitten geen kosten. De producten worden namelijk verworven uit donaties en giften. Zoals al te lezen was worden de producten niet ingekocht dus daar zitten geen kosten aan. De enige kosten die in rekening worden gebracht zijn de kosten die worden gemaakt voor het pand en de kosten om producten op te halen bij de donateurs. Zoals vrachtwagens en opslagplaatsen. Omdat grond een schaars goed in Nederland is, is het een lastig probleem dit gratis proberen te verwerven. Een verbetering zou zijn als men meer geld kan verwerven om de transportproblemen, die de voedselbank ondervindt zoals het huren van vrachtwagens in plaats van er een te kopen, te verhelpen.

Aan de diensten, en dus ook de producten, die de voedselbank leveren zitten geen kosten. De producten worden namelijk verworven uit donaties en giften. Zoals al te lezen was worden de producten niet ingekocht dus daar zitten geen kosten aan. De enige kosten die in rekening worden gebracht zijn de kosten die worden gemaakt voor het pand en de transportkosten zoals vrachtwagens en opslagplaatsen.
Het zou heel mooi zijn als de voedselbank gratis een onderpand en vrachtwagens kreeg. Maar omdat grond een schaars goed is in Nederland en vrachtwagens ook duur zijn, is dit niet waarschijnlijk. Een verbetering zou zijn als men meer geld kan verwerven om de transportproblemen, die de voedselbank ondervindt zoals het huren van vrachtwagens in plaats van er een te kopen, te verhelpen.

Er zijn dus eigenlijk weinig kosten verbonden aan de voedselbank maar dat is ook logisch aangezien het een non-profit organisatie is. Toch kan je wel een aantal dingen bedenken wat men als een soort ‘prijs’ ziet. Bijvoorbeeld het inschrijven, wat al veel geregel is. Je kan als huishouden alleen in aanmerking komen, als je wordt ingeschreven door bijvoorbeeld het riagg. Vervolgens komen ze je evalueren en dan wordt de beslissing op basis van je inkomen gemaakt.

Dan hebben we nog niet eens gesproken over de schaamte die erbij komt kijken. Veel mensen schamen zich om bij de voedselbank te zitten.

Dit zijn een aantal voorbeelden van grote stappen die mensen moeten overbruggen voordat ze zich aanmelden bij de voedselbank.


Plaatsbeleid of distributiebeleid (via groothandel, winkelier of rechtstreeks aan de consument)?
Er zijn momenteel zo’n 110 voedselbanken met elk zijn eigen uitdeelposten. De pakketten worden rechtstreeks aan de consumenten gegeven. Dit is ook noodzakelijk omdat het niet via winkels of groothandelaren mogelijk is. Dit omdat de voedselpakketten niet voor iedereen bestemd zijn. Het beste is om de adresgegevens niet uit te geven, dit om misbruik of andere problemen te voorkomen.

Er zijn momenteel zo’n 110 voedselbanken met elk zijn eigen uitdeelposten. De pakketten worden rechtstreeks aan de consumenten gegeven. Dit is ook noodzakelijk omdat het niet via winkels of groothandelaren mogelijk is. Dit omdat de voedselpakketten niet voor iedereen bestemd zijn. Het beste is om de adresgegevens niet uit te geven, dit om misbruik of andere problemen te voorkomen. Bovendien is het uit verschillende bronnen duidelijk dat mensen zich schamen, en daarom zien wij het ook als een service om de voedselbank anoniem te houden.
Op dit moment zijn er door het hele land in elke provincie heel wat voedselbanken/uitdeelposten, hier hoeft niets veranderd aan te worden aangezien het allemaal goed loop op het moment. Het is belangrijk dat de voedselbanken op goed te bereiken plaatsen zitten zodat zowel de consumenten als de leveranciers er makkelijk kunnen komen.

Promotiebeleid of communicatiebeleid (hoeveel en welke reclame, welke media)?
Op dit moment zijn er geen reclames voor de voedselbanken, dit onder andere doordat de meningen erg van elkaar verschillen wat het betreft de voedselbank. Maar hoe men het ook wendt of keert, de voedselbank is een initiatief dat wel nodig is. Echter er wordt geen reclame gemaakt, terwijl het misschien wel een goede activiteit zou zijn. Als de overheid enige ondersteuning zou kunnen bieden, dan zou er reclame kunnen worden gemaakt en dat zou kunnen leiden tot meer giften en donaties, waarmee de voedselbank haar diensten kan verbeteren voor de mensen.

De Voedselbank maakt nu zelf reclame en probeert aandacht te trekken door het in vrachtwagens rondrijden met daarop reclame voor de Voedselbank.
Waar wij zelf over nadachten was of je dit soort acties van de Voedselbank nou reclame noemt, of het vestigen van aandacht op een probleem?
Namelijk dat het niet moet kunnen dat er in zo een rijk land als Nederland een Voedselbank nodig is!

Zoals we voor in ons werkstuk al hebben verteld, heeft de voedselbank heel veel sponsors. Die doneren geld, geven eten, etc.
De Voedselbank heeft er al heel erg goed aan gedaan om het onderwerp van de reality show “FF geen cent te makken” van Rene en Natasja Froger te zijn, waarin deze ontzettend bedeelde mensen een week leven als iemand die zo weinig verdient dat er hulp wordt verleend door de Voedselbank. Dit programma had hoge kijkcijfers omdat het zoiets aparts was. Ze leefden een week in een rijtjeshuis tussen allemaal minder bedeelde mensen en mochten geen geld lenen. Het was interessant om te zien hoe snel ze te veel uitgaven etc.
Mensen gaan er over nadenken hoe goed ze het eigenlijk hebben, en daardoor is dit soort aandacht heel erg goed voor de Voedselbank.

Wij vinden dat de Voedselbank zoveel mogelijk van dit soort dingen moet proberen te regelen, want hiermee vestigen ze de meeste aandacht op het vraagstuk.

Personeelsbeleid
Op de site van de voedselbank hebben wij kunnen vinden dat iedereen die bij de Voedselbank werkt, dit geheel vrijwillig doet. Dit betekent dat er geen loon wordt uitbetaald en dat de mensen die voor de Voedselbank werken dus ook echt baat hebben bij wat er gebeurt met, in en rondom de Voedselbank.
Verder hebben wij niet heel veel informatie kunnen vinden over het werken bij de Voedselbank.
Wel hebben we het volgende gevonden:

De 3-vmbo-leerlingen van het Raaylandcollege mogen vrijwillig eenmalig werken voor de Voedselbank of Wonen Venray. In ruil daarvoor kunnen ze op donderdag een paar uurtjes vrij nemen van school.
De 15-jarige scholier Koen was de eerste en meteen ook de meest succesvolle leerling, want sinds de start van het project is hij de enige die iedere week terugkomt bij de Voedselbank. De samenwerking tussen de school en de Voedselbank kwam voort uit een kerstactie om leerlingen meer betrokken te laten raken bij de buurt.
Zoiets is natuurlijk hartstikke leuk. Ook dit komt weer in het nieuws (zie vorige ‘p’, en de voedselbank wordt geholpen. We zijn heel erg benieuwd hoe deze jongen het hier heeft gehad omdat wij willen weten hoe het personeel wordt behandeld bij de Voedselbank.
Wij nemen aan dat deze vrijwilligers met respect worden behandeld, want het is voor een ontzettend goed doel, dat allemaal in hun vrije tijd en voor geen geld, maar voor het resultaat. En er is geen betere manier om ergens gemotiveerd voor te zijn.

Conclusie
Wij hadden in het begin van dit verslag een hoofdvraag:
Hoe kan de voedselbank blijven functioneren terwijl dit een non-profit stichting is?

door middel van het één voor één beantwoorden van de deelvragen, wilden wij de hoofdvraag beantwoorden. Als het goed is weten we nu het antwoord al na al het zoeken naar informatie en het trekken van conclusies.
Veel vragen waren lastig te beantwoorden omdat we veel zelf moesten bedenken. Dat we weinig informatie hadden, maakte het voor ons veel moeilijker om te kunnen redeneren en het probleem te kunnen omschrijven.

Bronvermelding

•    http://www.op.tv/index.php?p=De+Voedselbank
•    http://www.voedselbank.nl/
•    http://nl.wikipedia.org/wiki/Marktonderzoek
•    http://www.mooilimburgs.nl

Logboek
Onze samenwerking ging uiteraard heel goed.
Wij doen meestal alles samen, en dat werkt altijd goed. Af en toe is het ook gevaarlijk, omdat je elkaar goed kent, het snel met elkaar eens bent en dus ook in een cirkeltje kan blijven rond redeneren. Het heeft daardoor ook heel erg lang geduurd voordat we echt de taken verdeeld hadden, concrete afspraken hadden, etc.

Waar wij ontzettend van baalden, was dat de Voedselbank drie mailtjes en drie weken verder helemaal niet op ons reageerden. Ze wilden blijkbaar geen contact, en omdat wij plaatsen van de vestigingen niet hebben kunnen vinden, hebben wij dus geen contact kunnen hebben met de Voedselbank. We hadden graag een enquete willen houden bij de klanten daar en de vrijwilligers die daar werken. Maar dit is ons niet gelukt.
Daarom was het zo lastig en moesten wij heel erg veel zelf bedenken. We hebben er ontzettend veel tijd in gestoken en tot het laatste moment gewacht in de hoop nog een mail terug te krijgen.
Gelukkig hebben we hier wel rekening mee gehouden dus kwamen we niet voor verassingen te staan.

Wanneer welke taak?
Week 5: Plan van aanpak, informatie zoeken over de Voedselbank.
Week 6: Informatie verwerken + contact(en) zoeken met Voedselbank
Week 7: Informatie verwerken + Interview maken en zo mogelijk uitvoeren
Week 8: Interview (uitvoeren en) uitwerken.
Week 9: Afronden en inleveren

Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

5445

Welkom!

Goed dat je er bent. Scholieren.com is de plek waar scholieren elkaar helpen. Al onze informatie is gratis en openbaar. Met een profiel kun je méér:

snel zien welke verslagen je hebt bekeken
de verslagen die je liket terugvinden
snel uploaden en reacties achterlaten

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer

bijlagen1

Bijlage 1Download