Door Scholieren.com te bezoeken geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Ben je onder de 16? Zorg dan dat je toestemming van je ouders hebt om onze site te bezoeken. Lees meer over je privacy (voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018). Akkoord Instellingen aanpassen
Onderzoeksbureau Markteffect doet een landelijk onderzoek naar studiekeuze. Alle Nederlandse scholieren kunnen meedoen. Als je 'm invult, verdien je gegarandeerd 2 euro. Klik hier!

Excursie Rasterhoffpark

Aardrijkskunde

Praktische opdracht

8.0 / 10
5e klas vwo
  • Don
  • Nederlands
  • 1908 woorden
  • 1329 keer
    2 deze maand
  • 23 juni 2008
HET BURGERMEESTER RASTERHOFF PARK
AARDRIJKSKUNDE EXCURSIE


Inhoudsopgave
VOORPAGINA………………………………………………….. 1
INHOUDSOPGAVE…………………………………………….. 2
INLEIDING………………………………………………………. 3
1.1 ALGEMENE INFORMATIE……………………………… 4
1.2 ANDERE PARKEN UIT DE GESCHIEDENIS………… 5-7
1.3 DIEREN IN HET RASTERHOFFPARK………………... 8-9
1.4 INRICHTING……………………………………………… 10
BRONVERMELDING………………………………………….. 11

Inleiding
Het Burgemeester Rasterhoffpark is een bosgebied van ruim 30 ha. Het park ligt aan de zuidkant van Sneek. Het is ontstaan door de samenvoeging van het 20 jaar oude Stadsbos, een nieuwe inrichting van de voormalige huisvuilstortplaats en een oude zandafgraving.

1.1 Algemene informatie
Inrichting
In opdracht van de gemeente Sneek heeft de Grontmij het park ingericht in 2004/2005. Rechte sloten zijn veranderd in brede waterpartijen met natuurvriendelijke oevers. Hiervoor moest een deel van het oorspronkelijke bos geveld worden, maar dit werd met de aanplant van 25.000 struiken en bomen ruim gecompenseerd.

Voorzieningen
Er zijn paden, bruggetjes en een grote vlonder aangebracht en er is parkmeubilair geplaatst. In het park is ook ruimte gecreëerd voor diverse uitnodigende speelvoorzieningen. Op de voormalige stortplaats is niet alleen een heus openluchttheater ontstaan, ook is er een fantastisch uitzichtpunt met een waterkunstwerk gerealiseerd. Op grote hoogte kan je genieten van het natuurterrein "de Witte en de Zwarte Brekken".


Reeën en vogels
In het Burgemeester Rasterhoffpark kun je reeën aantreffen. Het park vormt, in combinatie met de weilanden richting "de Witte en Zwarte Brekken", een ideaal leefgebied voor deze dieren. Ze vinden hier voedsel en beschutting. Ook vogels hebben het naar hun zin in het park. De havik, de buizerd, de grote bonte specht, de ransuil en de rietzanger zijn hier graag te gast. In overleg met de vogelwacht zijn de bospaden zo aangelegd dat ze ruim van het broedterritorium van de vogels liggen.

Begrazing
Een deel van het beheer van het park komt voor rekening van vier Schotse Hooglanders. Door het selectief grazen van de runderen ontstaat er in de loop van de tijd een gevarieerd beeld in plantengroei.

Naamgeving
Het gemeentebestuur van Sneek wilde graag de naam van burgemeester Rasterhoff verbinden aan het park. Met de sloop van het oude L. Rasterhoffbad en de bouw van het nieuwe zwembad It Rak in het Burgemeester De Hooppark, was de naam Rasterhoff namelijk uit Sneek verdwenen. Daarom kreeg het bosgebied langs de A7 in september 2002 Burgemeester Rasterhoffpark.

1.2 Andere parken in het Sneek van vroeger en nu.
De ‘stenigste’ stad van Friesland
Sneek heeft nooit moeite gehad met rood en blauw, maar rood en groen zijn wel eens een probleem geweest. Rood staat hierbij voor de bebouwing van woningen en bedrijven, blauw voor water (waar Sneek met zijn grachten en meren voldoende van heeft) en groen staat voor parken en plantsoenen waar de stad juist historisch gezien niet veel mee had.

Sneek was tot 1724 de ‘stenigste’ stad van Friesland. In de late Middeleeuwen kreeg Sneek geleidelijke een stedelijk karakter. Het waren onrustige tijden waarin allerlei partijen elkaar in de haren vlogen . Sneek moest zich verdedigen en de Snekers beschermden hun stad door vestingwerken. Niet zoals elders in Friesland met hoge aarden wallen, maar met steen beklede borstweringen voorzien van een hele partij muurtorens. Sneek koos voor rood; het was een stenige boel. Bij de andere Friese steden vormden de aarden verdedigingswallen een veelal met iepen en struikgewas beplante groene gordel, waar het in vredestijd aangenaam toeven was. In Sneek was zo’n stadswandeling naar binnen gericht, over het dakenlandschap en naar de stadstuintjes, want de bemuurde en van stenen borstweringen voorziende wallen konden niet beplant worden.

In het begin van de 18de eeuw veranderde dat snel. Het directe oorlogsgevaar was geweken en het muurwerk vergde zo vaak en zulk kostbaar herstelwerk dat de stad het onderhoud staakte en de waardevolle stenen bekleding en muurtorens sloopte.
Gedurende de negentiende eeuw raakte de stad steeds dichter bebouwd. Ook de stadsranden vlakbij de groene wandeling kregen geleidelijk een meer gesloten bebouwing. De groeiende handel, nijverheid en verkeer eisten voorzieningen en de lage, van de wandeling voorziene wallen zijn geleidelijk verdwenen om plaats te maken voor kaden. Het Bolwerk op de plaats waar nu de brede Prins Hendrikkade ligt heeft nog lang een schaduwrijke wandeling gevormd, totdat het onderdeel ging vormen in de doorgaande route van Bolsward en Joure. Alleen aan de noordwestelijke zijde bleef een stuk bolwerk aan de Kerkgracht gehandhaafd en aan de noordzijde herinnert een plantsoen ook nog aan de oude stadswandeling.

Het Sneker Bosch
Sneek zou opnieuw de minst groene stad van Friesland geworden zijn als er op het Kaatsland buiten de Hoogendster Waterpoort in 1810 geen bos was aangelegd. Dit werd aangelegd door J. Kruger. Het bos heette ‘Het Bosch’. Het was een rechthoekig terrein dat noordwestelijk grensde aan het pad waar later de Lemmerweg kwam te liggen.
Het is niet bekend waarom het park in deze niet sterke economisch tijd is aangelegd, evenmin waarom het weer verdwenen is. Opmerkelijk is dat het bos grillig verlopende paden had en een rond perk had dat nagenoeg in het midden lag. Het Sneker bos was na de Prinsentuin in Leeuwarden het vroegste stadspark in Friesland en bovendien volgens de nieuwe mode van de romantische landschapsstijl aangelegd. De Boschstraten die veel Snekers een bescheiden woongenot hebben geboden hadden hun naam te danken aan dit bos.

Koningin Wilhelminapark
Toen het Sneker bos al lang en breed was verdwenen, kwam het Old Burger Weeshuis van de stad aan het eind van de 19de eeuw met het opmerkelijke initiatief om een nieuw stadspark te stichten. In 1897 kwam na langdurig en moeizaam onderhandelen toestemming voor het stichten van een volkspark, maar de Gedeputeerde Staten van Friesland stelden wel voorwaarden. Het Old Burger Weeshuis mocht niet aan de stad Sneek geschonken worden maar moest voor een periode van 50 jaar verhuurt worden. De aanleg van het park mocht niet meer dan 14.000 gulden gaan kosten. Er werd gekozen voor een terrein ten noordwesten van de binnenstad, tussen de Oude Dijk en de Macadamweg, later Bolswarderweg genoemd. Tuinnier Gerrit Lambertus ontwierp het park in overleg met architect en weeshuisvoogd Breunissen Troost. Het park werd geopend in het inhuldigingsjaar van koning Wilhelmina (1898) en ging daarom ook haar naam dragen: het Koningin Wilhelminapark. Omdat het park na ruim 100 jaar nog in zo goede staat verkeerd kreeg het in 1999 de status Rijksmonument. Na het Vondelpark in Amsterdam was het Wilhelminapark het eerste park met deze onderscheiding.

Julianapark(je)
Nadat in 1883 de spoorverbinding met Leeuwarden tot stand was gekomen ontwikkelde het gebied tussen stad en station zich maar geleidelijk. De vereniging Floralia had in de jaren 1880 al moeite gedaan om bij het station een plantsoen van allure tot stand te brengen. Na de bouw van een groot en dure huizenrij tegenover het station in 1901, de stationsstraat, werd er een decoratief plantsoen aangelegd. Een sierlijk groene loper voor de gasten aan de stad, die het Julianapark werd genoemd.

Burgemeester De Hooppark
Het Wilhelminapark had van meet af aan een recreatief karakter gekregen. Burgermeester P.J. de Hoop schreef in 1931 dat het verblijven
in een park extra gewaardeerd moet worden. Zeven jaar later kwam er ten oosten van de stad een nieuw wandelpark tot stand dat de naam van deze burgemeester kreeg. Op het Old Burger Weeshuis ten oosten van de Leeuwarderweg stond het weeshuis in 1927 een groot stuk land af ten behoeve van een sportpark. Dit is nu het sportcomplex waar LSC en het zwembad gevestigd is. Dit park is in de crisisjaren (1920-1930) aangelegd. Zo’n 50 tot 60 werklozen hebben tien maanden lang aan dit project gewerkt. De plannen bestonden onder andere uit: het graven van een verbindingskanaal door het weiland tussen de Houkesloot en de Oudvaart en de aanleg van een wandelplaats op de weidegrond achter de Sneker jachthavens. Nadat in 1937 het kanaal was gegraven werd de vrijgekomen grond ingericht als wandelplaats en beplant volgens het ontwerp van de stadstuinman A. Middeldorp.
De grootte van het park is enigszins verkleind als gevolg van de uitbreidingen van het zwembad. In 2004 heeft het park een renovatie ondergaat.

1.3 Dieren in het Rasterhoffpark
Schotse hooglander
In het Rasterhoffpark lopen ook enkele diersoorten rond, een bijzondere diersoort die er rondloopt is de schotse hooglander.
De Schotse hooglandrunderen komen uit de Schotse hooglanden en de eilanden voor de Schotse kust. De geschiedenis van deze runderen gaat terug tot in de zestiende eeuw waar ze voor melk, de trekkracht, de vacht en het vlees werden gehouden.
Ze werden door de mens gefokt maar de Schotse hooglander heeft zich door natuurlijke selectie ontwikkeld tot een runderras dat goed bestand is tegen het strenge klimaat van de Schotse hooglanden (tot -30°C).

Waarom?
* Voor het ecologische beheer.
* Mest van de hooglanders moet zorgen voor een positieve verandering van de vegetatie.
* Prachtige dieren om te zien.

Amfibieën
De volgende amfibieën kun je tegenkomen in de wateren van het Rasterhoffpark:
*De Kleine Watersalamander
*De Groene Kikker
*De Bruine Kikker
*De Gewone Pad

Waarom?
* Ze bevorderen de vorming van schoon water.
* Ze hebben een groot leefgebied.

Reeën
Ook zijn er regelmatig reeën te zien. Je kunt ze op onverwachte momenten in het bosgedeelte tegenkomen. Als je ze wilt zien heb je de meeste kans in de lente en in de Herfst. Nu het bos wordt opengelegd wordt er wel verwacht dat ze wat minder vaak naar dit park zullen terugkeren.

Vogels
De meest aangetroffen broedvogelsoort in het Rasterhoffpark is de Rietzanger. De Rietzanger is een trekvogel die langs allerlei soorten wateren met oeverbegroeiing broedt. In de laatste 10-tallen jaren is het aantal paren Rietzangers gedaald van 55000 tot 15000 rietzangers. Ondanks deze daling die het sterkst was in het midden en het zuiden van Nederland bleef de afname beperkt in het Noorden. Sinds een jaar of twee is een lichte stijging te zien van het aantal rietzangers. Enkele andere vogelsoorten in het Rasterhoffpark zijn de: Zanglijster, Houtduif, Vink, Zwarte kraai, Vlaamse gaai, Winterkoning, Brilduiker, Torenvalk en Boomvalk.

1.4 Inrichting
Ecorichels
Op verschillende plaatsen in het bos en langs de wandelpaden vind je de zogenaamde ecorichels. Dit zijn langgerekte stapels hout die opgebouwd zijn uit verschillende soorten stronken, stammen en takken. Het hout is afkomstig uit het openbare groen. Deze richels hebben verschillende functies:
• Nestplaatsen, schuil- of slaapgelegenheid voor vogels, vleermuizen en kleine zoogdieren.
• Versterking van het bosecosysteem. Het dode hout wordt door schimmels en bacteriën omgezet in voedingsstoffen waar weer andere planten en dieren van kunnen profiteren.

Deze richels zijn dus redelijk belangrijk in het bos en je zult hier dan ook veel levende natuur aantreffen. Vooral de iets kleinere beestsoorten zul je er aantreffen.

Amfitheater
In het Rasterhoff Park heb je veel mooie dingen. Een van die dingen is het amfitheater die een lange geschiedenis kent. Vroeger was dit een oude stortplaats voor vuil en nu is het dus een soort monument. Het amfitheater komt uit het oude Griekenland en werd vroeger gebruikt voor voorstellingen. De tribunes zijn trapsgewijs: het publiek zit hoger dan de toneelspelers/zangers. De ronde vorm van het theater zorgt voor een mooie akoestiek. Sinds de opening van dit redelijk nieuwe park zijn hier ook voorstelling in gehouden. Voordat het amfitheater gebouwd werd was het een stortplaats van vuil. De vervuilde bodem geeft een apart effect. Onder de excursie ga ik er wel wat meer over vertellen.

Bronvermelding
1.1 ALGEMENE INFORMATIE……………………………… 4
http://www.sneek.nl/infotype/webpage/view.asp?objectID=3732

1.2 ANDERE PARKEN UIT DE GESCHIEDENIS………… 5-7
Gemeente Sneek

1.3 DIEREN IN HET RASTERHOFFPARK………………... 8-9
Gemeente Sneek

1.4 INRICHTING……………………………………………… 10
Medewerker Rasterhofpark

Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

6725

Welkom!

Goed dat je er bent. Scholieren.com is de plek waar scholieren elkaar helpen. Al onze informatie is gratis en openbaar. Met een profiel kun je méér:

snel zien welke verslagen je hebt bekeken
de verslagen die je liket terugvinden
snel uploaden en reacties achterlaten

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer

Wat doe jij om het plastic in de oceaan te verminderen?