Cookies..
Door Scholieren.com te bezoeken ga je akkoord met het gebruik van cookies. Klik hier voor meer info.

Socialisatie en Cultuur

Maatschappijleer

Samenvatting

Cultuur

6.0 / 10
4e klas havo
  • Michelle
  • NL
  • 791 woorden
  • 17773 keer
    30 deze maand
  • 27 maart 2006
1 Socialisatie en cultuur 1.1 Cultuur Cultuur - Alle waarden, normen en andere aangeleerde gewoontes die een groep of samenleving met elkaar delen en dus als vanzelfsprekend beschouwen Cultuurkenmerken Normen zijn gedragsregels Waarden zijn principes Cultuurkenmerken : kennis, gewoonten, opvattingen, kunst, sport, symbolen en feestdagen Veranderingen Culturen verschillen niet alleen in verloop van tijd, maar ook per plaats en per groep. Wat normaal en abnormaal is verschilt per generatie (de cultuur is dynamisch) 1.2 Soorten cultuur Mensen kunnen deel uitmaken van meerdere culturen tegelijk Dominante cultuur en subculturen Mensen met een gemeenschappelijke cultuur vormen samen een cultuurgroep. Omdat er in Nederland meerdere cultuurgroepen naast elkaar leven is Nederland een multiculturele samenleving. Dominante cultuur - als een cultuur gedragen wordt door een groep die binnen een samenleving overheersend is. Nederlanders staan bekend vanwege hun grote mate van tolerantie : ze accepteren makkelijk andersdenkenden. Subcultuur - wanneer binnen een groep waarden, normen en andere cultuurkenmerken op bepaalde onderdelen afwijken van de dominante cultuur Tegencultuur Een tegencultuur is altijd strijdig met de dominante cultuur. Deze wordt gedragen door mensen die zich verzetten tegen de dominante cultuur of daar een bedreiging voor vormen. Deze mensen proberen via protesten de dominante cultuur te veranderen. In onze tijd zou je de antiglobalisten een voorbeeld van een tegencultuur kunnen noemen. Leden van deze cultuur zijn tegenstander van dominante normen en waarden zoals het streven naar economische groei en de overheersende rol van westerse landen in de wereld. 1.3 verschillende subculturen Sommige subculturen behoor je als je bewust toetreedt tot deze groep (punkers). En bij sommige ontstaan vanzelf (werk) Bedrijfscultuur Bedrijfscultuur bestaat uit alle waarden, normen en gewoonten die er in een bedrijf gelden. Behalve kleding zijn dat ook zaken als de manier waarop je met elkaar omgaat, de taal en het vakjargon. Jeugdcultuur Vooral bij jongeren zien we veel subculturen, dit komt door : - jongeren hebben meer vrije tijd en geld te besteden - jongeren willen een eigen levensstijl - jongeren willen ergens bijhoren Stromingen Jeugdculturen komen vaak voort uit muziekstromen. Veranderingen Jongeren willen niet dat hun cultuurtje bekend word, dus zodra de trend aanslaat en bekend wordt zoeken zij iets nieuws. 1.4 De multiculturele samenleving Nederland is een multiculturele samenleving : een maatschappij waar verschillende etnische groepen elk met een eigen cultuur met elkaar samenleven. In Nederland zijn deze etnische groepen slechts subculturen omdat zij in de minderheid zijn, in het land van herkomst maken deze culturen een deel uit van de dominante cultuur Integratie De meeste etnische subculturen integreren in de Nederlandse samenleving, zij nemen een deel van de dominante cultuur over, maar behouden voor een deel ook hun eigen cultuur. 1.5 Socialisatie en sociale controle Cultuur geeft een richting aan het denken en doen van mensen. Het vormt een gedragsregulerend kader: enerzijds biedt cultuur mogelijkheden om met anderen te communiceren, anderzijds legt cultuur ook beperkingen op aan het gedrag : de cultuur geeft aan welk gedrag wel of niet aanvaardbaar is. Socialisatie Socialisatie is het proces waarbij iemand de waarden, normen en andere cultuurkenmerken van zijn samenleving of groep aanleert. Het doel van socialisatie is aanpassing van het individu aan zijn omgeving. Naarmate je meer normen en waarden aan neemt, ontwikkel je je eigen persoonlijkheid. Socialiserende instituties Socialiserende instituties : instellingen, organisaties en overige collectieve gedragspatronen waarmee de cultuuroverdracht in een samenleving plaatsvindt. Collectieve gedragspatronen zijn gemeenschappelijke gebeurtenissen als carnaval en Koninginnedag. Socialiserende instituties: Het gezin vanaf de geboorte leren kinderen allerlei gedragingen. Naar mate het kind ouder wordt veranderd de manier van socialisatie en gaat het steeds minder om het imiteren van gedrag en steeds meer om ontwikkelen van zelfstandigheid De school kinderen leren hier discipline en samenwerken met anderen Het werk je moet hier prestaties leveren en een strikt leefritme op na houden Maatschappelijke groeperingen mensen leren zich gedragen naar de normen en waarden van vooral geloofsrichtingen. Bij sportclubs leer je omgaan met anderen en teamgeest ontwikkelen De vriendenkring mensen hechten grote waarde aan vriendschap en iedereen heeft wel enkele goede vrienden. Een vriendenkring heeft daarom grote invloed op de normen en waarden van mensen. De media vooral door de opkomst van televisie beheersen de massamedia veel meer dan vroeger ons dagelijks leven. Ze zijn daarom steeds belangrijker geworden voor de verspreiding van cultuur. Sociale controle Sociale controle is de wijze waarop mensen andere mensen stimuleren of dwingen zich aan de geldende normen te houden. Sociale controle noemen we formeel wanneer deze is gebaseerd op geschreven regels, bijvoorbeeld wetten of het reglement van een sportclub. Sociale controle vindt vaak plaats in de vorm van sancties, waarmee mensen ervoor zorgen dat anderen zich gedragen naar de geldende formele en informele normen. Dit kan in beloningen en straffen. 4 vormen van maatregelen: - formele beloningen: diploma, promotie en koninklijke onderscheiding - formele straffen: strafwerk, boete of gevangenisstraf - informele beloning: compliment, fooi en applaus - informele straffen: huisarrest of na slecht concert schreeuwen Internalisatie Het doel van socialisatie en sociale controle is bereikt, wanneer er internalisatie van de cultuur plaatsvindt. Hiermee wordt bedoeld dat mensen zich sommige aspecten van hun cultuurgroep zo eigen hebben gemaakt, dat zij zich automatisch gaan gedragen zoals de groep dat van hun verwacht.

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer

Omdat je geen profiel hebt kan je stem niet aangepast worden.
Maak hier een profiel aan.


Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

Sneller en makkelijker reageren?
Login of maak een profiel aan

9327
 

reacties